szkolenia

Kursy nurkowe podstawowe

Open Water Scuba Diver

Ten kurs na stopień podstawowy przekazuje kursantom niezbędne umiejętności do nurkowania w wodach otwartych w warunkach zbliżonych do warunków podczas kursu

Uprawnienia absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

1.Uczestniczyć w nurkowaniach na wodach otwartych w warunkach zbliżonych do tych ze szkolenia.

2.Uczestniczyć w SDI Advanced Diver Development program.

Kursant musi:

1. Mieć, co najmniej osiemnaście (18) lat, lub od 10 do 17 za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.

2. Kursanci w wieku pomiędzy dziesięć (10) i czternaście (14) lat mogą uzyskać Uprawnienia Junior Open Water Diver jeśli następujące warunki są spełnione: Kursanci szkolą się i nurkują pod bezpośrednim nadzorem rodzica, opiekuna lub aktywnego nurka przewodnika.
3. Kiedy nurek Junior Open Water Diver osiągnie wiek piętnastu (15) lat może uaktualnić uprawnienia do Open Water Scuba Diver.
Głębokość szkoleniowa musi być pomiędzy sześć (6) metrów i osiemnaście (18) metrów / dwadzieścia (20) stóp i sześćdziesiąt (60) stóp.

Inactive Diver – Odnowienie kursu

Inactive Diver program jest przeznaczony do uaktualnienia i odświeżenia wiedzy i umiejętności nieaktywnego nurka. SDI zachęca do korzystania z tego programu Instruktorów, Asystentów Instruktorów oraz Divemasterów a także inne osoby; które mają wątpliwości lub pytania z tematyki nurkowania. Można stosować tenprogram także jako poprzedzający inne programy czy kursy specjalistyczne.

Uprawnienia absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

1. Uczestniczyć w programie Advanced Diver lub Kursach specjalizacyjnych w zależności od wcześniej uzyskanych uprawnień.
2 Nurkować bez bezpośredniego nadzoru instruktora.

Warunki wstępne uczestnictwa

Aby uczestniczyć w kursie Inactive Diver osoba musi:

1. Przedstawić uprawnienia nurkowe.

Advanced Scuba Diver

SDI Advanced Diver Development został opracowany, aby wyszkolić naprawdę “zaawansowanych” płetwonurków. Według dotychczasowego sposobu szkolenia, kursant mógł uczestniczyć w szkoleniu Advanced, jeśli posiadał uprawnienia Scuba Diver (podstawowe) oraz miał potwierdzone 9 nurkowań, wszystkie pod bezpośrednim nadzorem instruktora. Teraz uczestnik kursu Advanced Diver musi mieć cztery (4) specjalizacje w federacji SDI lub równoważne oraz dwadzieścia pięć (25) zalogowanych nurkowań. SDI wyraża przekonanie, że dopiero po spełnieniu tych wymagań kursant naprawdę będzie zaawansowanym płetwonurkiem Advanced Diver.

Wymagania

Procedura nadawania uprawnień kursantom na „Advanced Diver”:
1. Ukończenie czterech (4) kursów specjalizacyjnych.
2. Ukończenie dwudziestu pięciu (25) potwierdzonych nurkowań.
3. Po spełnieniu wymienionych wymagań zweryfikowanych przez Instruktora, Instruktor po prostu wypełnia Formularz Rejestracyjny Nurka lub Formularz Opłaty Certyfikacyjnej żeby otrzymać Kartę certyfikacyjną Advanced Diver.
4. Wymagania na Junior Advanced zawierają wymienione 4 kursy specjalizacyjne, które muszą być dostępne w jego wieku.

Rescue Diver
Kurs Rescue Diver przeznaczony jest dla płetwonurków chcących rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, niezbędne do prowadzenia akcji ratunkowych oraz pomocy w takich akcjach oraz do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu płetwonurkowi.

Uprawnienia absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:
1. Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą przeprowadzać akcje ratunkowe.
2. Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mają kwalifikacje do:
A. Uczestnictwa w kursie SDI Divemaster.
B. Uczestnictwa w Programie Master Diver

Warunki wstępne uczestnictwa

1. Minimalny wiek osiemnaście (18) lat.
2. Minimalny wiek piętnaście (15) lat za zgodą rodziców.
3. Aktualne uprawnienia CPR i Pierwszej Pomocy.
4. Uprawnienia Advanced Diver lub czterdzieści (40) potwierdzonych nurkowań w wodach otwartych.

Advanced Nitrox & Deco Procedures

Szkolenie w zakresie nurkowań bez dekompresyjnych i dekompresyjnych z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych jako „bottom” i „deco” mixu, od 21% do 100% tlenu.

Maksymalną głębokością operacyjną jest 45m .

Wymagania wstępne:

-stopień TDI Nitrox Diver lub równorzędny, innej oraganizacji

Divemaster

Ten program jest opracowany do rozwoju umiejętności i wiedzy niezbędnej, aby być przewodnikiem dla certyfikowanych nurków podczas nurkowań w środowisku wód otwartych.

Kwalifikacje absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

1.Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas zatwierdzonych kursów nurkowych prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.
2. Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia.

Wymagania wstępne dla kursanta

Kursant musi:

Mieć, co najmniej osiemnaście (18) lat, chyba, że jest inaczej podane.
Posiadać uprawnienia Advanced Diver (Uprawnienia advanced muszą zawierać specjalizacje: Deep, Navigation i Night & Limited visibility).
Posiadać uprawnienia Rescue Diver

Assistant Instructor
Ten kurs jest opracowany by kursanci otrzymali praktyczne doświadczenie w nauczaniu razem z każdym aktywnym Instruktorem.

Kwalifikacje absolwentów

Po pomyślnym ukończeniu tego kursu, absolwenci mogą:

-Nauczać i certyfikować kursantów na kursie Skin Diver
-Przeprowadzić kurs Inactive Diver / Refresher
-Przeprowadzić powtórzenie wiadomości na kursie Open Water Scuba Diver pod przewodnictwem aktywnego Instruktora
-Asystować aktywnemu Instruktorowi SDI podczas zatwierdzonych kursów nurkowych prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia
-Nadzorować i przeprowadzać nurkowania dla uprawnionych nurków prowadzonych w warunkach podobnych do tych, w jakich zostały uzyskane uprawnienia
-Przewodzić na nurkowaniach 3 & 4 na kursie Open Water diver pod pośrednim nadzorem tak długo jak wszystkie ćwiczenia zostaną ocenione przez Instruktora i kursanci są przygotowani do nurkowań 3 i 4
-Nauczać na zatwierdzonych specjalizacjach po uzyskaniu przeszkolenia z tych specjalizacji

Kursy nurkowe Specjalistyczne

CPROX 1st AED – pierwsza pomoc

Jest to kurs krażeniowo-oddechowej reanimacji, podawania tlenu, pierwszej pomocy i AED połączonych w jeden program. Jest on zaprojektowany do nauczenia nurków prawidłowych technik do bezpiecznego udzielania CPR, O2, prawidłowej pierwszej pomocy i wykorzystania AED w sytuacjach niebezpiecznych. Kursanci po ukończeniu specjalizacji będą wykwalifikowani do:

-rozpoznania i oceny niebezpiecznej sytuacji i stanu ofiary

-znajomości sposobu powiadomienia służb ratowniczych

-przeprowadzenia CPR dla jednej (1) osoby, udzielenia prawidłowej pierwszej pomocy dla nieoddychającej lub zranionej osoby i podania O2 dla oddychającej lub nieoddychającej osoby.

-prawidłowego użycia Automatycznego Zewnętrznego Defibrylatora (AED).

Jest to bardzo ważne, żeby kursanci zrozumieli, że wymaga się odświeżenia kwalifikacji, co dwa (2) lata.

Wymagania wstępne dla kursanta

Mieć minimalnie osiemnaście (18) lat.

Mieć minimalnie dziesięć (10) lat za pozwoleniem rodziców.

Navigator diver –nawigacja podwodna

Ten kurs jest zaprojektowany by dać kursantom najlepsze zrozumienie i doświadczenie, w jaki sposób prawidłowo nawigować pod wodą używając zarówno naturalnej jak i nawigacji za pomocą kompasu.

Wymagania wstępne dla kursanta

Open Water Diver lub Junior Open Water Diver

Mieć minimalnie osiemnaście (18) lat

Mieć minimalnie dziesięć (10) lat za pozwoleniem rodziców

Night Diver – nocne/ogr. widoczność

Dużo nurków uważa, że nurkowanie nocne jest ich ulubionym typem nurkowania. Jak dla wszystkich specjalizacji nurkowych, procedury podczas nurkowania nocnego różnią się od procedur związanych z normalnym nurkowaniem w wodach otwartych. Celem tego kursu jest zaznajomienie nurków z procedurami, technikami i potencjalnymi niebezpieczeństwami związanymi z nurkowaniem w nocy lub w ograniczonej widoczności. Przez zaznajomienie się z użyciem źródeł światła i technik nurkowania w nocy takich jak nawigacja, procedury systemu partnerskiego i komunikacji, kontrola pływalności i oddziaływując z nocnym wodnym życiem, nurek musi być w stanie cieszyć się nurkowaniem w nocy z maksymalnym bezpieczeństwem.

Wymagania wstępne dla kursanta

Open Water Diver lub Junior Open Water Diver.

Mieć minimalnie osiemnaście (18) lat.

Mieć minimalnie dziesięć (10) lat za pozwoleniem rodziców.

Ice Diver – podlodowe

Nurkowanie podlodowe może być spokojnym i pięknym aspektem nurkowania swobodnego. Jako zimowa aktywność, nurkowanie podlodowe daje nurkowi okazję, by cieszyć się nurkowaniem przez cały rok. Nurkowanie pod lodem stwarza niebezpieczeństwa niewspółmierne do nurkowania w wodach otwartych i wymaga specjalistycznego przeszkolenia. Celem tego kursu jest zaznajomienie nurka z wieloma niebezpieczeństwami związanymi z nurkowaniami podlodowymi i jak zaplanować i wykonać nurkowanie podlodowe.

Wymagania wstępne dla kursanta

Open Water Diver.

Osiemnaście (18) lat lub więcej.

Dry Suits – suchy skafander

Celem kursu jest nauka poprawnego nurkowania w skafandrze suchym, przedstawienie trudności z tym związanych, oraz przećwiczenie możliwych sytuacji awaryjnych.Ten kurs umożliwia kursantom poszerzenie wiedzy i umiejętności prawidłowego użycia skafandra suchego. Skafander suchy sprawdza się idealnie w zimnych wodach takich jak np. w Polsce w sezonie zimowym.

Wymagania wstępne dla kursanta

Open Water Diver

Mieć minimalnie osiemnaście (18) lat.
Mieć minimalnie piętnaście (15) lat za pozwoleniem rodziców.

Enriched Air – nitrox do 40%

Kurs wprowadzający do nurkowania z użyciem mieszanek nitroksowych o zawartości tlenu od 21% do 40%. Maksymalna głębokość 40m.

Przeznaczony dla nurków pragnących poznać podstawy fizyki gazów w nurkowaniu oraz podstawowe techniki wykorzystywania mieszanek nitroksowych dla przedłużenia czasów bezdekompresyjnych. Jest to kurs niezbędny dla kontynuacji szkolenia na wyższe poziomy w nurkowaniu technicznym. Wymagania wstępne to stopień Open Water lub równoważny dowolnej rozpoznawalnej organizacji nurkowej. Liczba zajęć teoretycznych w zależności od ilości uczestników ok 3-4h, zakończone egzaminem. Kurs nie wymaga odbywania nurkowań, opcjonalnie możliwe są dwa nurkowania. Główne zagadnienia kursu to:
• zasady używania nitroksu
• zalety stosowania nitroksu
• sprzęt nurkowy do nitroksu
• fizyka gazów
• obchodzenie się z tlenem
• uzyskiwanie nitroksu

Certyfikat Nitrox Diver uprawnia do:
•nurkowania zgodnie z posiadanymi uprawnieniami, z użyciem nitroksu do 40%O
•wypożyczania i ładowania butli nitroksem do 40%O2
•kontynuowania szkolenia nurkowego na Advanced Nitrox Diver

Wreck Diver – wrakowe

Nurkowanie wrakowe może być jednym z najbardziej ekscytujących aspektów nurkowania sportowego, jednakże każde działanie musi być wykonane z technikami maksymalizującymi bezpieczeństwo. Na tym kursie będziemy omawiać i używać sprzęt i techniki najczęściej wykorzystywane podczas nurkowań wrakowych. Ten kurs może być nauczany, jako 1) bez penetracji (sumarycznie 2 nurkowania) lub 2) z ograniczoną penetracją (sumarycznie 3 nurkowania) podczas kursu. W przypadku „Szkolenia z ograniczoną penetracją” ograniczona penetracja jest definiowana, jako “płynięcie przez lub z światłem padającym od punktu wejścia”

Wymagania wstępne dla kursanta
Open Water Diver i piętnaście (15) lat lub więcej dla kursu z ograniczoną penetracją.

Dziesięć (10) do czternaście (14) lat za pozwoleniem rodziców dla kursu bez penetracji.

Junior Open Water Divers nie może uczestniczyć w nurkowaniach z penetracją lub nurkowaniach głębszych niż sześćdziesiąt (60) stóp głębokości.

Nurkowie muszą podczas tego kursu posiadać uprawnienia Deep diver lub posiadać poświadczone doświadczenie w nurkowaniach na głębokości większe niż sześćdziesiąt (60) stóp.

Deep Diver – głębokie do 40 metrów

Celem tego kursu jest dostarczenie niezbędnego szkolenia do zaplanowania i wykonania nurkowań, które są poza zakresem głębokości dostępnych podczas kursu Open Water Diver, szczególnie poza sześćdziesiąt (60) stóp (18 metrów) i do maksymalnej głębokości nie większej niż sto trzydzieści (130) stóp (40 metrów).

Wymagania wstępne dla kursanta

Open Water Diver

Mieć minimalnie osiemnaście (18) lat

Mieć minimalnie piętnaście (15) lat za pozwoleniem rodziców

I n d y w i d u a l n a   o f e r t a

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, lub uzyskać indywidualną ofertę skorzystaj z kontaktu

Inne usługi

Sprzęt nurkowy

Apeks

AquaLung

Inne firmy…

Wypożyczalnia

Jacket klasyczny

Butla

Inne…

Nabijanie Butli

Nurkowych

Paintballowych

Nitrox 50%